POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

https://decant.pl/

 

 

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Administratorem danych osobowych jest Konrad Dróżdż, adres korespondencyjny: Bedlenko 8a, 26-200 Końskie, NIP 6581934083,  Regon 260748955, tel: 516664144, adres e-mail: sklep@decant.pl.

2.      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej zamieszczono informacje niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę.

3.      Dane osobowe są przetwarzane w zależności od tego, na co się zdecydujesz, w celu którym może być:

a.      świadczenie usług oferowanych w Sklepie (np. usługa prowadzenia konta)

b.      realizacja Twoich zamówień oraz Umów Sprzedaży;

c.       marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

d.      przesyłanie newslettera

4.      Administrator Danych Osobowych korzysta z następujących podstaw przetwarzania:

a.      przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b.      przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

c.       osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

d.      przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5.      Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

6.      Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

7.      Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane dotyczące zamieszkania i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.

8.      Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom jedynie w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, w jakim jest to potrzebne do realizacji umowy lub w zakresie jaki wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Są to współpracujący ze sklepem: przewoźnicy, operatorzy płatności online, banki, dostawcy narzędzi marketingowych. Danych osobowych nie przekazujemy poza Unie Europejską. W przypadku dostawców narzędzi marketingowych używanych powszechnie, zanonimizowane pliki cookies (nie stanowiące danych osobowych) mogą zostać przekazane do Stanów Zjednoczonych (firmy: Google LLC, Meta Platforms Inc.).

9.      Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych przez okres nie dłuższy niż niezbędny, w szczególności do czasu obowiązywania umowy zawartej  Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

a.      dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

b.      wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

10.   Ponadto przestajemy przetwarzać dane, gdy zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ ADMINISTRATORA

 

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Ponadto w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

1.      dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

2.      do sprostowania (poprawiania swoich danych);

3.      do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

4.      do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5.      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6.      do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7.      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8.      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1.      Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Sprzedawcy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:

·         nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;

·         adres IP;

·         wersję oprogramowania przeglądarki;

·         system operacyjny komputera; 

·         logi systemowe;

2.      Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klienta takie jak:

·         imię i nazwisko lub nazwa firmy;

·         adres;

·         adres poczty elektronicznej;

·         numer telefonu kontaktowego

·         NIP

·         numer rachunku bankowego

·         numer karty płatniczej

 

§4 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

1.      Sprzedawca w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym  może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Klienta czynności. 

2.      Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Klienta. Klient ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Sklepu Internetowego.

3.      Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego.  Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.      Pliki cookies wykorzystujemy w celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania sklepu internetowego oraz promowania go. Obejmuje to tworzenie analiz oraz statystyk, które pomagają nam zrozumieć potrzeby klientów oraz analizę aktywności użytkowników. Działania te możemy podejmować za pośrednictwem narzędzi analitycznych  należących do takich firm jak Google LLC (https://policies.google.com/privacy) czy Meta Platforms Inc. (https://www.facebook.com/privacy/policy/) Narzędzia te są wykorzystywane powszechnie, a informacje na temat polityk prywatności ww. firm można znaleźć pod powyżej podanymi linkami. Administrator może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analytics, Google Tag Manager, Google AdWords, lub Google AdSense dostarczanych przez firmę Google LLC oraz z usługi Piksel Meta dostarczanej przez firmę Meta Platforms Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym na podstawie gromadzonych danych przetwarzanych w sposób zanonimizowany.

5.      Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Sprzedawca przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:

a.      Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955

b.      Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

c.       Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

d.     Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

e.      Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

6.      Każdy Klient ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji  oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: sklep@decant.pl

 

Produkt został dodany do porównania