REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://decant.pl/

 

Szanowni Państwo, w dbałości o jakość świadczonych przez Sklep Internetowy decant.pl usług przygotowaliśmy dla Państwa Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego, zwany dalej „Regulaminem”. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Regulamin wprowadzi Państwa między innymi w zasady rejestracji, składania Zamówień, reklamacji, zwrotów - stosowne przez nas jako przedsiębiorcę.  Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego świadomej akceptacji.

 

§1 SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

W niniejszym Regulaminie użyto niżej wymienionych  pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:

a.        Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

b.       Adres poczty elektronicznej  – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego  tj. sklep@decant.pl

c.        Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.

d.       Koszyk – udostępniona dla Klienta w ramach infrastruktury informatycznej przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość gromadzić niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.

e.        Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta wprowadzony w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.

f.         Produkt - dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

g.        Sklep Internetowy – sklep znajdujący się pod adresem domenowym http://decant.pl/ prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem sieci Internet (drogą elektroniczną), w ramach infrastruktury informatycznej Sprzedawcy mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

h.       Sprzedawca – przedsiębiorstwo decant.pl Konrad Dróżdż z siedzibą znajdującą się pod adresem Bedlenko 8a, 26-200 Końskie, NIP 6581934083,  Regon 260748955, tel: 516664144.

i.         Umowa Sprzedaży – umowa zawierana drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.

j.         Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient z wykorzystaniem formularza Zamówienia precyzuje jego szczegóły.

 

 

 

§2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1)      Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

2)      Niezbędne informację na temat  zasad związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych stosowanych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się w  Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik nr. 1 do Regulaminu.

3)      Sprzedawca informuje Klienta o cenach poszczególnych Produktów, wyrażając je w złotych polskich brutto.

4)      Kliknięcie przez Klienta przycisku POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE znajdującego się w interaktywnym formularzu Zamówienia jest momentem złożenia Zamówienia. Momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment otrzymania powiadomienia o przyjęciu Zamówienia (Przygotowanie w toku). To z chwilą otrzymania tego Powiadomienia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży. 

5)      W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Produkty oraz w celu zawierania Umów Sprzedaży, niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies oraz aktywny numer telefonu kontaktowego.

 

§3. REJESTRACJA KONTA KLIENTA

1)      Składanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe zarówno po wcześniejszej rejestracji Konta Klienta jak również bez spełnienia obowiązku Rejestracji w formie Szybkich Zakupów.

2)      Podczas wypełniania formularza Zamówienia w zakładce LOGOWANIE klient ma możliwość Rejestracji Indywidualnego Konta Klienta lub wyboru Szybkich Zakupów bez rejestracji. Rejestracja Konta Klienta jak również jego prowadzenie jest całkowicie bezpłatne.

3)      Rejestracji Konta Klienta można dokonać poprzez wprowadzenie swojego adresu e-mail oraz klikając w przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Po kliknięciu w powyższy przycisk Klient otrzyma możliwość wypełnienia interaktywnego formularza Rejestracji.

4)      W ramach tego formularza Klient zostanie poproszony o wprowadzenie danych osobowych tj. imienia, nazwiska, hasła oraz złożenie oświadczeń woli poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji.

5)      Sprzedawca w celu świadczenia na rzecz Klienta usług prowadzenia Konta Klienta oraz zawierania Umów Sprzedaży po uzupełnieniu danych wymaga złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ewentualne o złożenie oświadczenia w sprawie innych wskazanych kwestiach.

6)      Po wypełnieniu danych niezbędnych do rejestracji i złożeniu odpowiednich oświadczeń należy kliknąć przycisk ZAREJESTRUJ.

7)      Z chwilą kliknięcia przycisku ZAREJESTRUJ Klient zawiera ze Sprzedawcą drogą elektroniczną umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta.

 

§4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1)        Podstawą zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest złożenia Zamówienia. Aby złożyć Zamówienie należy w pierwszej kolejności wybrać Produkt lub Produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy. Po dokonaniu wyboru Produktu lub Produktów należy kliknąć  w przycisk DODAJ DO KOSZYKA. W ten sposób wybrany Produkt zostanie przeniesiony do Koszyka.

2)        Koszyk jest specjalnie przygotowaną dla Klienta przestrzenią Sklepu Internetowego, która  pozwala przy pomocy interaktywnego formularza na sprawdzenie nazwy zamawianych produktów, ich ilości, jednostkowej, zsumowanej ceny zamawianych produktów oraz rozpoczyna procedurę zamówienia po kliknięciu w przycisk REALIZUJ ZAMÓWIENIE.

3)        W celu ułatwienia składania Zamówień Sprzedawca przygotował czytelny interaktywny formularz Zamówienia składający się z zakładek: PODSUMOWANIA, LOGOWANIA, ADRESU, DOSTAWY oraz PŁATNOŚCI. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży we wskazanych w formularzu miejscach należy wprowadzić dane osobowe klienta, uzupełnić informację na temat adresu, płatności, formy dostawy jak również złożyć stosowne oświadczenia poprzez zaznaczenie wskazanych opcji przechodząc pomiędzy poszczególnymi zakładkami.

4)        Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych informacji i złożeniu stosownych oświadczeń następuje potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE.

6)      Kliknięcie przez Klienta POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE jest momentem złożenia Zamówienia. Momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment otrzymania powiadomienia o przyjęciu Zamówienia do realizacji (Przygotowanie w toku) przez Sprzedawcę. To z chwilą otrzymania tego Powiadomienia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. 

 

§5 DOSTAWA ORAZ PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY  

1)      Sprzedawca przygotował dla Klienta kilka form i sposobów dostawy zakupionych Produktów. Dostawa może zostać zrealizowana na jeden z poniższych:

a.        Przesyłki Kurierskiej za przedpłatą z wykorzystaniem kuriera DPD/kuriera UPS/Kuriera InPost;

b.       Przesyłki Kurierskiej pobraniowej z wykorzystaniem kuriera DPD/kuriera InPost, kuriera

Pocztex Kurier 48;

c.        Przesyłką do Paczkomatu InPost w opcji przedpłata;

d.       Przesyłką do Paczkomatu InPost w opcji pobrania;

e.        List Polecony Priorytetowy Poczty Polskiej;

f.         Odbiór osobisty;

2)      Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego
i stanu zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona
uszkodzenia, należy przyjąć przesyłkę i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia, sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub materiału video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

3)      W formularzu Zamówienia, w zakładce PŁATNOŚĆ,  Klient ma możliwość wyboru formy płatności  za zakupione Produkty. Płatność może zostać zrealizowana na jeden z poniższych sposobów:

a.        Płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy;

b.       Płatności online poprzez system Przelewy24;

c.        Płatności przy odbiorze;

4)      W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.……

 

 

 

§6. ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

1)      Sprzedawca odpowiada względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2)      Każdy Klient ma ustawowe prawo do zgłoszenia reklamacji korzystając z prawa rękojmi. Zachęcamy do składania reklamacji za pośrednictwem Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i przesłania go na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

3)      Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu do Sprzedawcy, Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości elektronicznej ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego i rozwiązania problemu.

4)      Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Produktu lub Usługi.

5)      Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od kupującego żądania wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny.

6)      Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

 

§7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1)      Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta posiadający status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego, która z czynności nastąpiła później.

2)      Każdy Klient zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta jeżeli  posiada status Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3)      Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4)      Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wypełnić FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY, będący załącznikiem nr. 3 do Regulaminu oraz odesłać Produkt na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

5)      Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy .

6)      Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.

7)      Zwrot kosztów, o których mowa powyżej w pkt. 5 nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy podany przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.  

 

§8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1)        Sklep Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Sklepie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach  z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

2)        Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują  na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

3)        Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw, jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

4)        Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2)      Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:

a.        stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

b.       powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.

3)      Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową
z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4)      Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy sprzedaży.

5)      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09 października 2018 roku do odwołania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR. 1

DO REGULAMINU KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

http://decant.pl/

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

http://decant.pl/

 

 

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.       Administratorem danych osobowych jest Konrad Dróżdż, adres korespondencyjny: Bedlenko 8a, 26-200 Końskie, NIP 6581934083,  Regon 260748955, tel: 516664144.

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej przesyłam informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę.
  2. Dane osobowe są przetwarzane w zależności od tego, na co się zdecydujesz, w celu którym może być:

a.        świadczenie usług oferowanych w Sklepie

b.       realizacja Twoich zamówień oraz Umów Sprzedaży;

c.        marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

d.       przesyłanie newslettera

  1. Administrator Danych Osobowych korzysta z następujących podstaw przetwarzania:

a.        umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b.       ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

c.        Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

d.       Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

e.        Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  1. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.
  2. Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
  3. Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.
  4. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a.        podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;

b.       partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

  1. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej  Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

a.        dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

b.       wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

c.        zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ ADMINISTRATORA

 

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Ponadto w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

1.       dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

2.       do sprostowania (poprawiania swoich danych);

3.       do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

4.       do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5.       do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6.       do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7.       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8.       prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Sprzedawcy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:

·         nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;

·         adres IP;

·         wersję oprogramowania przeglądarki;

·         system operacyjny komputera; 

·         logi systemowe;

  1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klienta takie jak:

·         imię i nazwisko lub nazwa firmy;

·         adres;

·         adres poczty elektronicznej;

·         numer telefonu kontaktowego

 

§4 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

1.       Sprzedawca w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym  może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Klienta czynności. 

2.       Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Klienta. Klient ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Sklepu Internetowego.

3.       Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego.  Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.       Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Sprzedawca przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:

a.        Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955

b.       Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

c.        Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

d.       Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

e.        Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

5.       Każdy Klient ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji  oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: sklep@decant.pl

 

 

ZAŁĄCZNIK NR. 2

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Miejscowość, data

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Nr. zamówienia

Do

 

decant.pl Konrad Dróżdż

Bedlenko 8a,

26-200 Końskie,

NIP 6581934083, 

 

 

FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTU

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………. produkt jest wadliwy. Wada polega na ………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer zamówienia (dostępny po zalogowaniu lub w wiadomości e-mail potwierdzającej

 

zamówienie) ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. . Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny żądam:

 

        wymiany produktu na nowy* (art. 561 § 1)

        nieodpłatnej naprawy produktu* (art. 561 § 1)

        obniżenia ceny produktu o kwotę ……….. (słownie: ………) zł,

        proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………

 

/przekazem pocztowym na mój adres (art. 560 § 1) ……………………………………………………....

        odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny produktu na konto

 

……………………………………………………………………………………………………………….* (art. 560 § 1)

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR. 3

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Nr. zamówienia

Do

decant.pl Konrad Dróżdż

Bedlenko 8a,

26-200 Końskie,

NIP 6581934083, 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy nr ...................., zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru  ……………………………………………

Proszę o zwrot ceny zakupionego Produktu na nr. rachunku bankowego:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

WAŻNE! Każdy Klient zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta jeżeli  posiada status Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

…………………...............................

   podpis konsumenta

Produkt został dodany do porównania