REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://decant.pl/

 

Szanowni Państwo, w dbałości o jakość świadczonych przez Sklep Internetowy decant.pl usług przygotowaliśmy dla Państwa Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego, zwany dalej „Regulaminem”. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Regulamin uwzględnia najnowsze zmiany prawa konsumenckiego, które weszły w życie 1 stycznia 2023 roku. Dokument wprowadzi Państwa między innymi w zasady rejestracji, składania Zamówień, reklamacji, zwrotów - stosowne przez nas jako przedsiębiorcę.  Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego świadomej akceptacji.

 

§1 SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

W niniejszym Regulaminie użyto niżej wymienionych  pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:

a.      Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

b.      Adres poczty elektronicznej  – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego  tj. sklep@decant.pl

c.       Adres do wysyłki zwracanych lub reklamowanych produktów - decant.pl Konrad Dróżdż, ul. I. Łukasiewicza 7, 25-663 Kielce.

d.      Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.

e.      Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (przedsiębiorca na prawach konsumenta).

f.       Koszyk – udostępniona dla Klienta w ramach infrastruktury informatycznej przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość gromadzić niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.

g.      Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta wprowadzony w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.

h.      Produkt - dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma (towar) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

i.        Sklep Internetowy – sklep znajdujący się pod adresem domenowym http://decant.pl/ prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem sieci Internet (drogą elektroniczną), w ramach infrastruktury informatycznej Sprzedawcy mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

j.        Sprzedawca – przedsiębiorca decant.pl Konrad Dróżdż z siedzibą znajdującą się pod adresem Bedlenko 8a, 26-200 Końskie, NIP 6581934083,  Regon 260748955, tel: 516664144.

k.      Umowa Sprzedaży – umowa zawierana drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.

l.        Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient z wykorzystaniem formularza Zamówienia precyzuje jego szczegóły.

 

§2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.      Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

2.      Niezbędne informację na temat  zasad związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych stosowanych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

3.      Sprzedawca informuje Klienta o cenach poszczególnych Produktów, wyrażając je w złotych polskich brutto.

4.      Kliknięcie przez Klienta przycisku Zamówienie z obowiązkiem zapłaty znajdującego się w interaktywnym formularzu Zamówienia jest momentem złożenia Zamówienia. Momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment otrzymania powiadomienia o przyjęciu Zamówienia (Przygotowanie w toku). To z chwilą otrzymania tego Powiadomienia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży. 

5.      W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Produkty oraz w celu zawierania Umów Sprzedaży, niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies oraz aktywny numer telefonu kontaktowego.

 

§3. REJESTRACJA KONTA KLIENTA

1.      Składanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe zarówno po wcześniejszej rejestracji Konta Klienta jak również bez spełnienia obowiązku Rejestracji w formie Szybkich Zakupów.

2.      Podczas wypełniania formularza Zamówienia w zakładce LOGOWANIE klient ma możliwość Rejestracji Indywidualnego Konta Klienta lub wyboru Szybkich Zakupów bez rejestracji. Rejestracja Konta Klienta jak również jego prowadzenie jest całkowicie bezpłatne.

3.      Rejestracji Konta Klienta można dokonać poprzez wprowadzenie swojego adresu e-mail oraz klikając w przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Po kliknięciu w powyższy przycisk Klient otrzyma możliwość wypełnienia interaktywnego formularza Rejestracji.

4.      W ramach tego formularza Klient zostanie poproszony o wprowadzenie danych osobowych tj. imienia, nazwiska, hasła oraz złożenie oświadczeń woli poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji.

5.      Sprzedawca w celu świadczenia na rzecz Klienta usług prowadzenia Konta Klienta oraz zawierania Umów Sprzedaży po uzupełnieniu danych wymaga złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ewentualne o złożenie oświadczenia w sprawie innych wskazanych kwestiach.

6.      Po wypełnieniu danych niezbędnych do rejestracji i złożeniu odpowiednich oświadczeń należy kliknąć przycisk ZAREJESTRUJ.

7.      Z chwilą kliknięcia przycisku ZAREJESTRUJ Klient zawiera ze Sprzedawcą drogą elektroniczną umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta.

 

§4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1.      Podstawą zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest złożenia Zamówienia. Aby złożyć Zamówienie należy w pierwszej kolejności wybrać Produkt lub Produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy. Po dokonaniu wyboru Produktu lub Produktów należy kliknąć  w przycisk DODAJ DO KOSZYKA. W ten sposób wybrany Produkt zostanie przeniesiony do Koszyka.

2.      Koszyk jest specjalnie przygotowaną dla Klienta przestrzenią Sklepu Internetowego, która  pozwala przy pomocy interaktywnego formularza na sprawdzenie nazwy zamawianych produktów, ich ilości, jednostkowej, zsumowanej ceny zamawianych produktów oraz rozpoczyna procedurę zamówienia po kliknięciu w przycisk Przejdź do realizacji zamówienia.

3.      W celu ułatwienia składania Zamówień Sprzedawca przygotował czytelny interaktywny formularz Zamówienia składający się z zakładek: PODSUMOWANIA, LOGOWANIA, ADRESU, DOSTAWY oraz PŁATNOŚCI. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży we wskazanych w formularzu miejscach należy wprowadzić dane osobowe klienta, uzupełnić informację na temat adresu, płatności, formy dostawy jak również złożyć stosowne oświadczenia poprzez zaznaczenie wskazanych opcji przechodząc pomiędzy poszczególnymi zakładkami.

4.      Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych informacji i złożeniu stosownych oświadczeń następuje potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

5.      Kliknięcie przez Klienta Zamówienie z obowiązkiem zapłaty jest momentem złożenia Zamówienia. Momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment otrzymania powiadomienia o przyjęciu Zamówienia do realizacji (Przygotowanie w toku) przez Sprzedawcę. To z chwilą otrzymania tego Powiadomienia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. 

 

§5 DOSTAWA ORAZ PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY  

 

1.      Sprzedawca przygotował dla Klienta kilka form i sposobów dostawy zakupionych Produktów. Dostawa może zostać zrealizowana na jeden ze sposobów wskazanych w procesie składania zamówienia.

2.      Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego
i stanu zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy przyjąć przesyłkę i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia, sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub materiału video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy
.

3.      W formularzu Zamówienia, w zakładce PŁATNOŚĆ,  Klient ma możliwość wyboru formy płatności  za zakupione Produkty. Płatność może zostać zrealizowana na jeden z poniższych sposobów:

a.      Płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy;

b.      Płatności online poprzez system Przelewy24;

c.       Limit P24now

d.      Płatności przy odbiorze;

4.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.……

 

 

§6. ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 

1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 31 grudnia 2022 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta wynikają w szczególności z Kodeksu Cywilnego (w szczególności z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 roku zastosowanie znajdują postanowienia opisane poniżej.

2.      W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta.  Sprzedawca niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. Konsument ma prawo skorzystać z gwarancji, o ile została udzielona. Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy towar jest sprzedawany jako posiadający wadę, jest ona opisana w treści karty produktu.

3.      Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu do Sprzedawcy, Klient jest proszony o kontakt telefoniczny - 516664144 lub za pomocą wiadomości elektronicznej (sklep@decant.pl) ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego i rozwiązania problemu.

4.      Zachęcamy do składania reklamacji za pośrednictwem Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i przesłania go na adres mailowy Sprzedawcy (sklep@decant.pl) lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

5.      Adres korespondencyjny właściwy do reklamacji, to decant.pl Konrad Dróżdż, Bedlenko 8a, 26-200 Końskie. Adres do wysyłki reklamowanego produktu: decant.pl Konrad Dróżdż, ul. I. Łukasiewicza 7, 25-663 Kielce.

6.      Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

7.      Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

8.      Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

9.      Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

10.   Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

11.   W określonych w ustawie o prawach konsumenta przypadkach konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji w której Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności towaru z umową lub nie doprowadził do zgodności towaru z umową.

12.   Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

13.   W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

14.   Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

15.   Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

16.   Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

17.   Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

18.   Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

19.   W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie towaru w Sklepie.

20.   W stosunku do podmiotów innych niż Konsument, Sprzedawca wyłącza całkowicie odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

§7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1.      Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2.      Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (sklep@decant.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wypełnienie formularza odstąpienia od umowy będącego załącznikiem nr 2 lub pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

3.      Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.      W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

5.      Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres: decant.pl Konrad Dróżdż, ul. I. Łukasiewicza 7, 25-663 Kielce.

6.      Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7.      Będą Państwo musieli ponieść wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8.      Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.      Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umowy:

a.      w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

b.      w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

10.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta").

 

§8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1.      Sklep Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Sklepie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach  z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

2.      Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują  na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

3.      Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw, jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

4.      Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2.      Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:

3.      stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

4.      powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.

5.      Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową
z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

6.      Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy sprzedaży.

7.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 marca 2023 roku do odwołania.

8.      Archiwalne wersje Regulaminu znajdują się poniżej[MT1] .

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Miejscowość, data

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Nr. zamówienia

Do

 

decant.pl Konrad Dróżdż

Bedlenko 8a,

26-200 Końskie,

NIP 6581934083, 

FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTU

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………. towar jest niezgodny z umową (wadliwy). Wada polega na ………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer zamówienia (dostępny po zalogowaniu lub w wiadomości e-mail potwierdzającej

 

zamówienie) ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. . Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

 

        żądam nieodpłatnej naprawy towaru

        żądam wymiany towaru na nowy

        składam oświadczenie o obniżeniu ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł,

        składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy

        proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………

 

/przekazem pocztowym na mój adres ……………………………………………………....

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Nr. zamówienia

Do

decant.pl Konrad Dróżdż

Bedlenko 8a,

26-200 Końskie,

NIP 6581934083, 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy nr ...................., zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru  ……………………………………………

Proszę o zwrot środków na nr rachunku bankowego:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

WAŻNE! Każdy Klient zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta jeżeli  posiada status Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

…………………...............................

   podpis konsumenta

 

Produkt został dodany do porównania